Přeskočit na hlavní obsah

Práce s vrstvami

Zobrazení vrstev

Způsob zobrazení vrstev včetně jejich zařazení do tematických skupin je definován v levém panelu. Zařazení vrstev do projektu i jejich nastavení je dáno správcem při tvorbě projektu.

Vrstvy jsou řazeny hierarchicky do Stromu vrstev , přičemž jednotlivé nadřízené skupiny jsou vytvářeny zpravidla na základě tematické příbuznosti vrstev. Skupiny mohou mít několik vnořených úrovní. Jednotlivé vrstvy je možné zapínat/vypínat (kliknutím na název vrstvy) a tím měnit zobrazený obsah mapového okna. Případně lze skupině vrstev nastavit přepínací tlačítko - potom je v dané skupině viditelná pouze jedna vrstva. Tato možnost je vhodná např. pro podkladové mapy.

Pokud má vrstva v nastavení měřítková omezení, potom je viditelná pouze v rozsahu tohoto omezení a jinak se nezobrazuje. Tento stav v levém panelu indikuje šedý název vrstvy a šedé zatrhávací pole. Týká se to většinou vrstev pro velká měřítka, jako jsou hranice parcel, ulice nebo technické mapy. Jejich atributy jsou viditelné bez ohledu na měřítková omezení.

Pokud se vrstva nenačte, potom je zatrhávací pole zobrazeno červeně. V takovém případě je třeba kontaktovat správce projektu, který daný problém vyřeší.

Vektorové vrstvy mají nastavený styl, ve kterém se v mapě vykreslují. Styl může být:

  • jednoduchý - všechny objekty mají stejný styl
  • podle atributu - objekt má nastavený styl podle hodnoty atributu definovaného pole
  • podle výrazu - objekt má nastavený styl podle výrazu (např. rozloha > 100 m2)
  • podle měřítkových úrovní - lze nastavit měřítkové úrovně, pro které se nastavují jednotlivé styly. Toto se hodí například pro vrstvu, kdy se ve větších měřítkách vykresluje styl s popisky a v menších styl bez popisku.

Zapnutí/vypnutí vrstvy má vliv pouze na viditelnost vrstvy. Dotazování do vrstvy (zjišťování informací o objektech vrstvy) je dáno nastavením projektu. Tzn. že v některých projektech není možné získat informace o objektech z vrstev, přestože jsou viditelné.

Strom vrstev

Vrstva Kreslení a poznámky

Tato vrstva slouží k vytváření, uchování a sdílení grafických poznámek. Vrstva může být sdílena mezi několika uživateli, například obecním úřadem (editace) a občanem (prohlížení).

Vrstva je editovatelná pomocí nástroje Prohlížení a editace geometrie a atributů. Grafické poznámky mohou být body, linie a plochy. Pro každý objekt jsou definovány tři atributy - Název, Popis a Popisek (tento atribut slouží jako popisek v mapě).

Poznámky jsou tisknutelné a je možné je rovněž stáhnout jako vrstvu do formátu SHP (ESRI shapefile).