Přeskočit na hlavní obsah

Měření v panoramě

Nástroj Měření v panoramě umožňuje oměřovat jakékoli objekty v panoramě. Proto je tato úloha řešena protínáním vpřed ze dvou panoramat.

Nástroj umožňuje měřit prostorové body, délky i plochy. Ve výsledku je uváděna jak prostorová hodnota délky a plochy (například výška sloupu, plocha billboardu), tak délka a plocha jejich průmětu do vodorovné roviny. Naměřené hodnoty se zobrazují v pravém panelu GisOnline.

Pro zahájení oměřování je nejprve nutné vybrat panoramata, ze kterých se bude měřit. To se provede kliknutím do mapy poblíž objektu, který má být oměřován. Poté se v pravém panelu otevřou dvě panoramata nad sebou. Jejich výběr je proveden tak, aby byl při měření vytvořen pomyslný trojúhelník, jehož dva vrcholy jsou středy vybraných panoramat a třetím bodem je vybraný (zaměřovaný) bod. Pak se zobrazí taková panoramata, aby úhel při zvoleném bodě byl co nejblíže pravému úhlu. Tehdy je měření z panoramat nejpřesnější. Tento ideální stav není vždy možný, například pro velkou vzdálenost vybraných panoramat od oměřovaného objektu nebo zakrytí objektu překážkou. Pak je nutné vybrat jiná panoramata s ideálním zobrazením oměřovaného objektu. Snažte se, aby vrcholový úhel při oměřovaném objektu nebyl ani příliš ostrý, ani příliš tupý. Čím dále se v mapě klikne od bodů panoramat, tím větší bude vzdálenost mezi vybranými panoramaty.

Vybraná panoramata jsou označena ikonou oka v levém horním rohu panoramatu a v mapě. Horní panorama má červenou ikonu , dolní panorama má zelenou ikonu . Princip prohlížení panoramat a jejich přesouvání je totožný jako při Prohlížení panoramat.

Pro měření je nutné postupovat v tomto pořadí:

  • kliknout na vybraný bod v horním panoramatu - v panoramatu je zobrazen červený marker s ID měřeného bodu a v pravém panelu je zobrazen nový záznam měření.
  • kliknout na identický bod v dolním panoramatu - v panoramatu je zobrazen zelený marker a v záznam měření se vyplní souřadnicemi s orientační přesnosti prostorového průniku měřících přímek. V mapě je pomocí červeného špendlíku zobrazen daný bod s příslušným ID.

Stejným způsobem lze měřit další identické body v obou panoramatech. Pokud existují dva naměřené body, potom je v pravém panelu dopočítána prostorové délka, při třech a více naměřených bodech je dopočítána i prostorová plocha mezi body.

Měření délek a výšek

Výsledky měření je možno zkopírovat do schránky například pro vložení do dokumentu. Měření je možné průběžně vymazat tlačítkem pod výsledkem měření.

Upozornění: Měření se uchovává pouze v paměti počítače. Při volbě jiného nástroje jsou hodnoty měření smazány

Poznámka: Pokud není měření dokončeno kliknutím do druhého panoramatu, při kliku do mapy se objeví varovná hláška.